گیرنده دیجیتال موبایل و رایانه
Pv120-Provision
پد تی وی پروویژن پی وی 120
pv130-Provision
پد تی وی پروویژن پی وی 130
skyTV-Provision
اسکای تی وی پروویژن